Konferencja 2014

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej
„Szkoły teoretyczne i podejścia metodologiczne we współczesnej europejskiej nauce o polityce. Perspektywa porównawcza”.

Konferencja jest częścią projektu badawczego Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym.

Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 października 2014 roku.

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. Quentin Skinner z Queen Mary, University of London.

Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej szkołom teoretycznym i podejściom metodologicznym we współczesnej nauce o polityce. Wielość perspektyw, z których bada się dziś politykę, jest wielką wartością, lecz zarazem wyzwaniem dla politologów. Z jednej strony dysponują oni instrumentarium teoretycznym pozwalającym na wieloaspektową analizę zjawisk i procesów politycznych, jednak, z drugiej strony, napotykają oni na problem integracji wytworzonej w ten sposób wiedzy.

Celem naukowym konferencji jest wskazanie różnic i podobieństw pomiędzy odmiennymi tradycjami teoretycznymi i praktyką europejskich nauk politycznych. Pozwolić to ma na podjęcie bliskiego dialogu pomiędzy reprezentantami różnych podejść badawczych, a w rezultacie – na wytwarzanie kompleksowej, choć wciąż różnorodnej wiedzy o polityce.

Konferencja obejmować będzie m.in. następujące zagadnienia:

 • charakterystyka narodowych tradycji, historii i rozwoju nauk politycznych w poszczególnych państwach europejskich;
 • historia i rozwój szkół teoretycznych w naukach politycznych;
 • badania jakościowe a badania ilościowe;
 • nauki przyrodnicze a nauki polityczne;
 • nauki polityczne a inne nauki społeczne i humanistyczne;
 • rola teorii w naukach politycznych;
 • podejście interpretacjonistyczne w naukach politycznych;
 • nauki polityczne a praktyka polityczna;
 • nauki polityczne a ideologie;
 • miejsce badań nad myślą polityczną;
 • nowe teorie w XXI-wiecznych naukach politycznych.

Wykład inaugurujący konferencję wygłosi prof. Quentin Skinner (Queen Mary, University of London), jeden z założycieli „szkoły z Cambridge” w historii myśli politycznej.

Konferencja odbędzie się na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniach 23-24 października 2014 roku.

Do udziału w konferencji zapraszamy metodologów i teoretyków polityki, filozofów nauki, badaczy myśli i filozofii politycznej, a także wszystkich zainteresowanych stanem współczesnej nauki o polityce.

Wybrane referaty zostaną opublikowane w jednym z czasopism naukowych, wydawanych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Zgłoszenia i opłata
Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane będą za pośrednictwem formularza rejestracyjnego od 15 lutego do 31 maja 2014 roku. Koszt uczestnictwa w konferencji to 400 zł (ok. 100 euro). Uczestnikom zapewniony zostanie obiad (lunch) w oba dni konferencji, a także udział na uroczystym bankiecie wieczorem pierwszego dnia.

Języki konferencji
Językami konferencji będą język polski i angielski.