Podstawowa literatura przedmiotu a kształt współczesnej politologii. Political science, Politische Wissenschaft i politologija w ujęciu porównawczym (ZAKOŃCZONY)

Instytucja finansująca

Narodowe Centrum Nauki, program OPUS

Zespół projektowy

Kierownik: prof. dr hab. Janusz Wiśniewski
Główni wykonawcy: prof. dr hab. Edward Jeliński, dr Filip Biały
Wykonawcy: dr Agnieszka Bielawska, dr Bartosz Hordecki, mgr Łukasz Dulęba

Cele projektu

W ramach projektu postawione zostały dwa zasadnicze, integralnie związane ze sobą cele. Pierwszym celem jest zrekonstruowanie, w perspektywie porównawczej, kanonu literatury kształtującej stan współczesnej politologii (nauki o polityce, nauk politycznych) w ramach trzech tradycji badania polityki i polityczności: anglosaskiej (w odmianie amerykańskiej i brytyjskiej), niemieckiej oraz rosyjskiej. Drugim celem jest odniesienie zrekonstruowanego zestawu literatury do obowiązujących standardów i programów kształcenia na kierunkach politologicznych. Z jednej zatem strony badania mają na celu stwierdzenie stanu faktycznego (a zatem rzeczywiście wykorzystywanego w kształceniu politologów zestawu literatury), z drugiej natomiast – świadome kształtowanie podstaw dydaktyki politologii.

Hipotezę badawczą stanowi przypuszczenie o zasadniczej odmienności pomiędzy trzema badanymi tradycjami refleksji nad polityką i politycznością. Wyrazem tej odmienności są różnice w kanonie literatury, którą w procesie kształcenia przyswajają adepci politologii. Co za tym idzie, odmienne są w każdej z tych tradycji paradygmaty badawcze. Przeprowadzenie badań powinno pozwolić na weryfikację lub falsyfikację tej hipotezy, dzięki czemu możliwe będzie nie tylko precyzyjne określenie różnic, ale także wskazanie elementów wspólnych, jako punktu odniesienia, umożliwiającego podejmowanie dyskursu przez wywodzących się z odmiennych kultur przedstawicieli nauk politycznych.